Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV)

Verslag van de Algemene ledenvergadering – 7 september 2020

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 en heet alle aanwezigen welkom in het.

Met dank aan AZ voor het beschikbaar maken van het supportershome omdat het home normaal gesproken nu niet toegankelijk is. Naast het voltallige bestuur zijn 16 leden aanwezig.

2. Vorige notulen

Geen opmerkingen over de vorige notulen.

3. Binnengekomen post en mededelingen

Voor de algemene ledenvergadering is geen post binnengekomen. Door het bestuur worden geen aanvullende mededelingen gedaan naast de agendapunten.

4. Jaarverslag

De penningmeester geeft een mondeling toelichting op financiële verslag over het seizoen 2019-2020. Het is een bijzonder jaar te noemen als gevolg van de situatie rondom het dak en de Coronapandemie. Door goede afspraken met AZ heeft de supportersvereniging geen financiële schade hiervan opgelopen. We sluiten het jaar af met een beperkt negatief resultaat. Dit wordt onder andere verklaard door de bijdrage aan AZ voor het opknappen mixed zone. Daarnaast hebben we de afschrijving laten doorlopen in dit boekjaar.

Het beleid is dat de contributie de pacht moeten dekken. Ook dit jaar weer gelukt.

Het bedankje voor ADO Den Haag bestond uit een snack en wat drinken voor de uit supporters.

Zie verder de jaarrekening 2019/2020.

5. Verslag van de kascommissie

De kascommissie bestaande uit Lennie en Remco Rodenburg en brengt verslag uit van haar controle. Op 27-8-2020 is steekproefsgewijs de administratie gecontroleerd.
Van alle boekingen, inkomsten en uitgaven waren de benodigde specificaties aanwezig en de bedragen in de boeken stemden overeen met de werkelijkheid. De kascommissie is daarom van mening dat de financiële administratie over het genoemde boekjaar op een juiste manier is gevoerd en verleent de penningmeester hierbij décharge.

Tot slot wil de commissie wederom een compliment geven aan Marco Koning voor de uitstekende uitvoering als penningmeester van de SV.

6. Bestuurssamenstelling

Aan het begin van het seizoen 2019/2020 was de bestuurssamenstelling als volgt:
• Remco Strik (voorzitter)
• Marco Koning (penningmeester)
• Richard Liefting (secretaris)
• Radboud Stiegheuver (evenementen)
• Bianca Baltus (horecazaken)
• Henk Kooge (coördinator Supporters magazine/website)
• Henk Jan den Ouden (ledenadministratie)

Henk Kooge en Marco Koning zijn reglementair aftredend. Henk Kooge stelt zich niet her verkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Marco Koning her te benoemen. Verder een vacature vacant. De voorzitter staat stil bij het afscheid van Henk Kooge en bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. De aanwezige leden stemmen unaniem in met de samenstelling van het bestuur voor aankomende seizoen.

7. Benoeming kascommissie 2020/2021

De leden van de kascommissie mogen deze taak maximaal 2 jaar achter elkaar doen. In verband met het toetreden van Bianca Baltus tot het bestuur kan zij dit niet meer doen en wordt verzocht aan Lennie Rodenburg om nog een jaar dit te doen. De leden stemmen hiermee in. De kascommissie voor 2020/2021 bestaat uit Remco Rodenburg en Peter Laarman.

8. Begroting 2020/2021

Het bestuur licht de situatie toe. Op dit moment is het onmogelijk om een begroting te maken door het aankomende jaar. Dit in verband met de situatie van het stadion alsmede en Corona virus en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Derhalve is geen betrouwbare begroting voor aankomend jaar op te stellen. In verband met de situatie worden alle vaste kosten in kaart gebracht en wordt in gesprek gegaan met AZ.

9. Rondvraag /  opmerkingen

  • Als een bestuursfunctie vacant wordt, is dat een algemeen bestuursfunctie en worden de taken verdeeld binnen het bestuur afhankelijk van ieders kwaliteiten en wensen. Suggestie is om dat bij de oproep iets te verduidelijken. Daarnaast wordt de suggestie gedaan om de aankondiging groter te maken in het magazine.
  • Communicatie over regels in en rondom het stadion dit seizoen gebeurt door AZ.
  • Kunnen de statafels buiten wat vaker? Deuren moeten na de wedstrijd dicht blijven van AZ. Plus we hebben dan meer vrijwilligers nodig om dit te realiseren. Wel kan dit voor het stadion.
  • Het cateringcontract loopt nog twee seizoenen door. Diverse leden geven hun onvrede aan over de huidige catering. Het bestuur roept op om de signalen door te geven aan het bestuur. Dit wordt meegenomen in het gesprek met de cateraar.
  • Tijdens de ledenvergadering wordt ingebracht of het mogelijk is de communicatie / informatievoorziening te verbeteren. Bestuur geeft aan dat de website gereed is en dat dit dan wordt ingezet voor de communicatie met de leden.
  • Is het home voor andere zaken te huur / open te stellen? In verband met de afspraken met de fiscus en AZ is dit niet mogelijk.
  • Vaker bandje mogelijk in het home? Het is moeilijk om het alle leden naar de zin te maken. De een vindt een band goed en de andere niet. Het aantal keren een band is afgestemd op ervaringen uit het verleden.
  • Rookvrij terrein of rookvrij stadion wordt besproken met AZ.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.