Zoek
Sluit dit zoekvak.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen van de Algemene ledenvergadering 11 september 2017

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom. Naast het voltallige bestuur zijn 12 leden aanwezig.

2. Vorige notulen
Geen opmerkingen over de vorige notulen.

3. Binnengekomen post en mededelingen
Voor de algemene ledenvergadering is geen post binnengekomen.Door het bestuur worden geen aanvullende mededelingen gedaan naast de agendapunten.

4. Jaarverslagen
Het bestuur heeft een jaarverslag geschreven en ter beschikking gesteld aan de leden. De aanwezige leden hebben geen vragen naar aanleiding van het verslag.
De penningmeester geeft een mondeling toelichting op financiële verslag over het seizoen 2016-2017.
Beleid van de supportersvereniging is dat de contributie dekking moet geven voor de pacht inclusief vaste lasten van het supportershome. De marge op de baractiviteiten kunnen voor andere activiteiten worden aangewend. Operationeel heeft de supportersvereniging positief gedraaid. Vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd met een schenking van €25.000 aan AZ voor het video analyse systeem op het jeugdcomplex. Hierdoor komen we negatief uit. Dit wordt gedekt uit het eigen vermogen.

5. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Ruud Ket en René Stoop en brengt verslag uit van haar controle.
Steekproefsgewijs is de administratie gecontroleerd.
 Van alle boekingen, inkomsten en uitgaven waren de benodigde specificaties aanwezig en de bedragen in de boeken stemden overeen met de werkelijkheid. De kascommissie is daarom van mening dat de financiële administratie over het genoemde boekjaar op een juiste manier is gevoerd en verleent de penningmeester hierbij décharge. Tot slot wil de commissie een compliment geven aan Marco Koning voor de uitstekende uitvoering als penningmeester van de SV.

6. Bestuurssamenstelling
Aan het begin van het seizoen 2016/2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:• Remco Strik (voorzitter)• Marco Koning (penningmeester)• Richard Liefting (secretaris)• Radboud Stiegheuver (evenementen)• Gerard Bakker (horecazaken)• Henk Kooge (coördinator Supporters magazine/website)• Remco Rodenburg (ledenadministratie)Marco Koning en Remco Rodenburg zijn reglementair aftredend. Marco Koning stelt zich verkiesbaar en Remco Rodenburg niet. Het bestuur stelt voor om Marco Koning als bestuurslid te herkiezen en draagt Henk-Jan den Ouden voor als bestuurslid. De leden stemmen unaniem in met dit voorstel.

7. Visie van het bestuur
De visie van het bestuur blijft onveranderd.

8. Benoeming kascommissie 2017-2018
De leden van de kascommissie mogen deze taak maximaal twee jaar achter elkaar doen. René Stoop kan derhalve niet verlengen. De kascommissie voor 2017/2018 bestaat uit Ruud Ket en Lennie Rodenburg.

9. Begroting 2017/2018
De begroting voor het jaar 2017/2018 wordt door de penningmeester toegelicht. We hebben dit jaar geen Europese wedstrijden en dit heeft zijn weerslag op de omzet. Het is een ambitieuze begroting en alle te voorkomen kosten worden beperkt. Door stijgende inkoopprijzen de afgelopen jaren en gelijkblijvende verkoopprijzen staat de inslag onder druk. Daarom zijn we genoodzaakt om dit jaar de prijs van de consumpties te verhogen.Per kwartaal rapporteert de penningmeester de voortgang van de begroting.
De leden stemmen in met de verhoging van de prijzen en met de begroting.

10. Rondvraag.
Geen vragen.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.