Algemeen

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden voor de website van de Supportersvereniging AZ. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Supportersvereniging AZ is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust eveneens bij de Supportersvereniging AZ.

Prijsbeleid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- danwel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Supportersvereniging AZ te mogen claimen of te veronderstellen.

De Supportersvereniging AZ streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De Supportersvereniging AZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid

De website en content worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de daarin vervatte informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. De Supportersvereniging AZ geeft geen garanties dat de content altijd en zonder onderbreking of storing beschikbaar is. Wij streven ernaar storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan zo beperkt mogelijk te houden.

De Supportersvereniging AZ aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit opzet of grove schuld of nalatigheid. Alle overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Een lid van de Supportersvereniging AZ dient gekozen inloggegevens strikt geheim te houden. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens komt voor rekening en risico van het lid.

Wijzigingen

Mochten deze Algemene Voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

November 2017